Over Mirali

In hoeverre is de harmonieuze stroom van ons groeiproces gemanipuleerd of geblokkeerd? We leven in een wereld vol met giftige stoffen en onnatuurlijke invloeden, met disharmonische frequenties. Voorbeelden hiervan zijn een onnatuurlijke voeding (chemisch of genetisch gemanipuleerd), giffen in huis, giftige dampen, sigaretten, alcohol, vaccinaties, de meeste medicijnen, straling van de mobiele telefoon of kerncentrales. Al deze onnatuurlijke invloeden verlagen ons trillingsniveau. Gedurende de jaren dat ik healingswerk verricht samen met mijn nichtje Mira vonden we herhaaldelijk verstoringen van buitenaf, die het proces van zelfheling bleken te blokkeren.

Daarom ontwikkelden we verschillende producten om de negatieve effecten van deze verstoringen te neutraliseren, zodat er heling van binnenuit (innerlijke uitwisseling van informatie) én van buitenaf (energetisch neutrale omgeving) kan plaatsvinden.

Orgone geactiveerde producten

Om te begrijpen waarom onze producten zo succesvol en effectief zijn, is het van belang om enige kennis te hebben overde samenstelling en de innerlijke processen van “materie”. Onder de term materie verstaan we alles wat levend is. Dat kan de aarde als geheel, planten, dieren of de mens zijn. Maar ook specifieke organen, cellen, bloed en het zenuwstelsel. Ook meridianen en chakra’s,dus alles wat levend is en bijdraagt aan het leven van iets groters. Deze levende materie heeft drie eigenschappen: deeltjes, trilling en energie. Volgens de traditionele natuurkunde en biologie kan het niet dat iets tegelijkertijd de eigenschappen heeft van deeltjes en trilling.

Waarom geloven de traditionele natuurkunde en biologie dat niet?

Laten we deeltjes, trilling en energie nader bekijken.

Deeltjes

In de natuurkunde is al heel lang bekend dat levende materie bestaat uit kleine ondeelbare deeltjes. In het beginstadium van de natuurkunde waren deze kleine deeltjes atomen. Vanaf toen ontwikkelde zich het bekende atomair model.

Na verder onderzoek bleek dat atomen bestaan uit nog kleinere deeltjes. Atomen zijn samengesteld uit een atoomkern, welke positief geladen is en uit een serie elektronen die negatief geladen zijn. De elektronen draaien rond de kern. Dat laat al zien dat zelfs een atoom niet door en door materie is volgens het klassieke gezichtspunt, maar bestaat uit een serie zeer kleine deeltjes welke samen het atoom zijn en dat tussen deze deeltjes veel lucht/ruimte bestaat.

Deze deeltjes hebben specifieke eigenschappen.

Zij kunnen precies gelokaliseerd worden. Hun massa is accuraat vast te stellen. Deeltjes kunnen elkaar niet opheffen en zij kunnen elkaar raken om hun vorm te behouden en zo beweging in gang te zetten.

Bovendien is ontdekt dat deze deeltjes rond hun eigen as draaien. Er zijn linksom en rechtsom draaiende deeltjes. Die draaibeweging zorgt voor de samenhang van de materie.

De deeltjes die linksom draaien zijn negatief elektrisch geladen, degene die rechtsom draaien zijn positief elektrisch geladen. Omdat een atoom altijd bestaat uit links en rechtsom draaiende deeltjes, is er een elektrische stroom tussen de deeltjes in het atoom. Zonder deze tegengestelde elektrische polen kunnen de deeltjes niet bij elkaar blijven.

Trilling

Het interessante van levende materie is dat verschillende trillingen elkaar kunnen beïnvloeden. Je kunt je dit voorstellen als golven die breken op de kust. Twee botsende golven kunnen elkaar zo neutraliseren. Maar golven kunnen elkaar ook versterken. Zij kunnen elkaar zelfs in een nieuwe richting sturen, dus als twee golven elkaar ontmoeten is de nieuw ontstane golf een mix van beide.

In het westerse denken wordt er van uit gegaan dat deze eigenschappen – deeltjes, trilling en energie –zich niet kunnen verenigen omdat ze elkaar uitsluiten. De oosterse traditie geeft ons echter een ander beeld. Zij weten sinds duizenden jaren dat iets meerdere eigenschappen heeft. Elk van die eigenschappen vertegenwoordigt het eind van een polariteit en is eenduidig te beschrijven met deze polaire eigenschappen. Het Yin-Yang principe.

Maar ook in het westen wint deze visie terrein. Het is o.a. begonnen door het onderzoek naar de eigenschappen van licht dat sommige natuurkundigen ondernamen, b.v.door Heisenberg. Toen licht werd onderzocht alsof het alleen bestaat uit deeltjes, kwamen deze typische eigenschappen ook naar voren.

Toen hetzelfde licht werd onderzocht alsof het een trillende golf was werden er eigenschappen van trilling gevonden. Deze onderzoeken legden de basis van de Quantum fysica en ging de geschiedenisboeken in onder de term “onzekerheidsprincipe” van Heisenberg.

Ze laten ons het volgende zien: materie heeft van zichzelf twee in westerse ogen tegengestelde eigenschappen. Het is tegelijkertijd deeltje en trilling. Beide eigenschappen zijn nodig om levende materie te laten bestaan. Het zijn polaire eigenschappen, dat wil zeggen, zij zijn wederzijds afhankelijk.

Onze kijk op levende materie bestaat dus niet alleen uit deze polaire onderlinge afhankelijkheid, maar uit twee andere polaire relaties, te weten de polariteit van materie en energie en de polariteit van trilling en energie.

De relatie tussen het deeltjes aspect van materie en energie werd ontdekt door Albert Einstein, die het uitdrukte in de beroemde formule e = m x c2 en bouwde daar zijn relativiteitstheorie op. De formule stelt eenvoudig dat energie gelijk is aan massa maal de lichtsnelheid in het kwadraat. In andere dan wiskundig termen betekent dit dat energie een andere vorm van materie is en respectievelijk dat materie een andere vorm van energie is.

En hier zien we weer het duale aspect van deze twee eigenschappen. Aan de ene kant wordt materie gezien als deeltjes zoals hierboven beschreven, aan de andere kant is het ook energie. Energie heeft ook specifieke eigenschappen. Het is nodig voor iedere vorm van beweging, transformatie en draaiing. Zonder energie zou levende materie niet levend zijn. Energie leidt tot het samensmelten van de individuele deeltjes, om nieuwe deeltjes te vormen en tot het regenereren van de bestaande.

De eigenschap van trilling heeft ook een polair energetisch aspect, d.w.z. de trilling van levende materie is polair tegengesteld aan energie. De relatie tussen trilling en energie werd beschreven door de Franse natuurkundige Lakhovsky in 1936. In verschillende experimenten kon hij aantonen dat de energie van levende materie een zekere invloed heeft op de trillingsfrequentie van cellen. Hoe lager het energie niveau is van de levende materie, hoe groter de kans dat het trillingsniveau verlaagd en daardoor de cellen kwetsbaarder worden voor aanvallen door ziekmakende organismen.

We kunnen ons dat als volgt voorstellen: Wanneer we de eigenschappen van trilling van levende materie bekijken als een golf, bepaalt de aanwezige energie de sterkte, d.w.z. zijn hoogte, zijn breedte, de kracht waarmee het breekt op de kust en ook de kracht waarmee het zichzelf afzet tegen golven die anders bewegen. Als levende materie weinig energie heeft, worden de golven zwakker en hebben minder weerstand tegen andere golven die proberen zijn vorm, zijn trilling, zijn frequentie, zijn hoogte en zijn hoedanigheid te veranderen.

Materie heeft dus drie polen; deeltjes, trilling en energie en bestaat uit drie onderling afhankelijke polariteitsrelais. Om healing van het lichaam op een subtiele, etherische manier mogelijk te maken moeten we alle drie de aspecten meenemen.

Allereerst de energie en de trilling, omdat zij onderling afhankelijk zijn en elkaar direct beïnvloeden. Trilling bestaat al voor materie gevormd is. De juiste trilling vormt de juiste materie

Als de juiste trilling (informatie) aanwezig is, hebben we energie nodig om materie te vormen, bijvoorbeeld het menselijk lichaam. Probeer je eens voor te stellen hoeveel informatie is opgeslagen in een eicel. Als maar één informatie deeltje (trillingspatroon) niet aanwezig is of op een verkeerde manier bestaat, kan dat ernstige gevolgen hebben voor het nieuwe leven dat zich ontwikkelt.

Het zelfde kan gebeuren als de trillingen minder zijn dan de noodzakelijke energie hoeveelheid. Zelfs als in deze situatie de juiste vormgevende conditioner wel zijn, is er niet genoeg massa die de trilling nodig heeft om materie te vormen. Trilling is dus niet alleen nodig om materie te vormen, maar ook om het te laten bestaan. Als het menselijk lichaam is gevormd vanuit informatie en energie eenheden, moet het zijn vorm (trillingspatroon) behouden door middel van genoeg energie. Wanneer het energie niveau afneemt, verandert de trillingsfrequentie (informatie) evenredig.

Onze producten zijn zo geprogrammeerd dat zij een energie veld creëren dat bestaat uit trillingsfrequenties die zijn verrijkt met Orgone energie. Ongewenste trillings- en negatieve frequenties worden daardoor gebalanceerd en effectief en duurzaam geneutraliseerd.

0

Start typing and press Enter to search